Terma dan Syarat

General

Dalam keadaan ini, ‘Syarikat’ bermaksud Ma Beta Tech Enterprise (1318852-V)

‘Pelanggan’ bermaksud syarikat, firma atau orang yang membuat pesanan atau perkhidmatan dengan Syarikat atau bersetuju untuk membeli barang atau perkhidmatan apa pun.

‘Perkhidmatan’ merangkumi semua aktiviti yang dilakukan oleh Syarikat atau mana-mana orang atau organisasi di bawah arahan Syarikat termasuk maklumat, gambar, data, pemasangan, servis, pembaikan dan pengangkutan.

Tiada perjanjian yang berkesan untuk mengubah kontrak ini melainkan dipersetujui secara bertulis oleh Pengarah Syarikat.

Sebutharga dan Harga

Sebarang sebut harga yang diberikan oleh ‘Syarikat’ hanyalah surat undangan dan bukan merupakan tawaran kontrak. Semua sebut harga hanya sah laku untuk 30 (tiga puluh) hari setelah di keluarkan, namun Ma Beta Tech Enterprise boleh menarik balik sebut harga pada bila-bila masa.

Harga yang termasuk dalam sebut harga berdasarkan spesifikasi, gambar dan / atau permintaan oleh Pelanggan. Sekiranya spesifikasi atau permintaan Pelanggan berubah, maka Syarikat berhak untuk mengubah harga sebut harga.

Bekerja di Halaman Pelanggan

Semasa bekerja di premis Pelanggan, Pelanggan harus menyediakan akses yang mencukupi ke premis dan memastikan setiap masa bahawa persekitaran kerja di premis itu kondusif untuk kesihatan dan keselamatan Syarikat, pekerja, ejen dan subkontraktornya.
Syarikat mempunyai hak untuk menolak untuk melakukan sebarang Perkhidmatan yang akan membuat pekerja, ejen atau subkontraktor Syarikat bersentuhan dengan mana-mana bahan berbahaya di mana bahan tersebut tidak dapat dilihat dengan munasabah dari pemeriksaan sebelumnya oleh Syarikat.

Maklumat dan Nasihat

Nasihat, maklumat dan pendapat yang diberikan oleh mana-mana Pengarah, Kakitangan atau Ejen Syarikat diberikan tanpa tanggungjawab undang-undang.
Segala cadangan atau cadangan yang dibuat oleh Syarikat yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan, sama ada dalam literatur teknikal atau sebagai tindak balas kepada pertanyaan khusus, dibuat dengan baik tetapi Pelanggan harus memuaskan dirinya sendiri mengenai kesesuaian perkhidmatan untuk tujuan tertentu. , dan akan dianggap telah melakukannya.

Had Liabiliti

Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan atau kecederaan yang disebabkan oleh Barang atau pengerjaannya selain penggantian Barang atau berusaha untuk mengesahkan aduan Pelanggan.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kerugian akibat yang disebabkan oleh kegagalan atau kelewatan dalam membekal, membuat servis atau membaiki Barang, sama ada kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan atau peninggalan Syarikat, pekerja, Ejen, atau Subkontraktornya.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab sekiranya Barang atau Perkhidmatan tidak dibayar pada tarikh akhir.

Pengecualian

Harga yang disepakati disini tidak termasuk perbelanjaan yang merangkumi kerosakan yang timbul dari kemungkinan tersembunyi atau tidak diketahui yang terdapat di tempat kerja:

contoh – kerosakan atau kemerosotan struktur bangunan, keadaan tapak yang sudah ada sebelumnya, pesanan warisan atau pemeliharaan, penemuan bahan berbahaya dan seumpamanya, kecuali dinyatakan secara khusus dalam harga tender.
Tender ini tidak termasuk perkara-perkara berikut dan menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memberikan perkara yang sama kecuali dipersetujui secara bertulis:
pelaksanaan sebarang kerja bangunan termasuk (tetapi tidak terhad kepada) lubang pemotongan, tambalan, lukisan, kilatan, tinju;
masuk, tiang atau platform;
sesalur elektrik bermeter dibawa ke titik bersebelahan dengan peralatan seperti yang diperlukan;
perubahan pada papan suis atau bekalan utama yang ada;
longkang kondensat dibawa ke titik yang berdekatan dengan peralatan seperti yang diperlukan;

Penghantaran

Bila-bila masa yang dinamakan oleh Syarikat untuk penghantaran Barang atau Perkhidmatannya adalah anggaran sahaja, dan sementara setiap usaha akan dilakukan untuk menyampaikan tepat pada masanya Syarikat tidak akan bertanggung jawab atas sebarang akibat kelewatan penghantaran.
Sekiranya berlaku kerosakan dalam perjalanan atau penghantaran pendek, pemberitahuan kerosakan atau kekurangan mesti diterima secara bertulis dalam masa 3 hari dari tarikh invois.
Harga yang perlu dibayar untuk penghantaran adalah seperti yang dinyatakan oleh Syarikat.

Barang Dikembalikan dan Pembatalan Perkhidmatan

Pesanan untuk Barangan dan Perkhidmatan tidak boleh dibatalkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dan persetujuan bertulis dari Syarikat.
Syarikat tidak menerima pengembalian Barang secara kredit melainkan Pelanggan terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pegawai Syarikat yang diberi kuasa. Hanya Barangan baru dengan pembungkusan yang tidak rosak dan dianggap oleh Syarikat sebagai sesuai untuk dijual semula akan diterima secara kredit.
Kredit untuk Barang yang dikembalikan dan Perkhidmatan yang dibatalkan akan dikenakan caj pembatalan yang setara dengan kos yang ditanggung oleh Syarikat.

Perubahan Terma dan Syarat

Syarikat boleh meminda atau mengubah syarat dan ketentuan ini